Huishoudelijk regelement MVSO

MVO heeft meerdere instructeurs die lessen kunnen verzorgen.
Hieronder een (nog niet compleet) overzicht.


Begrippen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

 • De vereniging:
  ModelVliegSport Oosterhout, gevestigd op Sportpark “De Contreie” te Oosterhout NB.
 • De statuten:
  De statuten van Modelvliegsport Oosterhout, vastgesteld bij notariële akte d.d. 18 december 2015, door notaris Mr HM Dicou te Breda.
 • Het bestuur:
  De leden van het actieve dagelijkse bestuur. De namen en hun functie staan in het ledenoverzicht op deze site.
 • Sleutelhouder:
  Terreinopzichter en toezichthouder.

Contributie

 1. Contributie bestaande uit eenmalig inschrijfgeld, MVSO-lidmaatschap en KNVvL-lidmaatschap. Deze worden jaarlijks geïndexeerd naar aanleiding van de algemene vergadering.
 2. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling uiterlijk op 30 november, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar, zijn voldaan. Betaling kan op de volgende wijze plaatsvinden: door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging.
 3. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.
 4. Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een aanmaning. De contributie voor het komende verenigingsjaar, die niet op 30 november is voldaan, wordt op 1 december van dat jaar verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.

Gedrag / Overtredingen

Van de leden wordt verwacht dat zij zich volgens algehele normen en waarden gedragen.
Afwijkingen hierop kunnen uit de volgende overtredingen bestaan:

 • Door deel te nemen onder invloed van alcohol of verdovende middelen aan de modelvliegsport.
 • Herhaaldelijk foutief vlieggedrag.
 • Seksuele intimidatie.
 • Overtreding tegen medegebruikers van sportpark “De Contreie” e.d.
 • Overig ongewenst gedrag.

Wanneer leden zich vermoedelijk schuldig maken aan de bovengenoemde overtredingen geldt de volgende procedure:

 1. Het bestuur behandelt de overtredingen.
 2. Het bestuur kan besluiten tot de volgende sancties:
  – Het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing.
  – Een schorsing van meer dan één maand met een maximum van 6 maanden.
  – Ontzetting uit het lidmaatschap (royement).

Terrein regels

 1. Toegang tot het terrein is alleen toegestaan met een door het bestuur aangestelde sleutelhouder.
 2. Het beoefenen van de modelvliegsport is op het verenigingsterrein alleen toegestaan bij de aanwezigheid van minimaal één sleutelhouder.
 3. Het parkeren van auto’s en andere vervoermiddelen is te allen tijde op eigen risico en dient op de daarvoor bestemde ruimte plaats te vinden.
 4. De veroorzaker van schade aan het terrein wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld, indien deze schade het gevolg is van eigen, grove nalatigheid.
 5. Bij onenigheid of meningsverschillen met medegebruikers of toeschouwers, neemt de vlieger direct contact op met het bestuur.
 6. Toeschouwers dienen achter de daar voorbestemde afzetting te blijven.
 7. De toegang tot het vliegterrein dient voor veiligheid van bezoekers zoveel mogelijk gesloten te blijven.
 8. Sleutelhouders worden aangesteld door het bestuur.
 9. Roken is alleen toegestaan op de verharde gedeeltes. Rookafval dient opgeruimd te worden.
 10. Aanwijzingen van het bestuur, dan wel gemandateerde personen van het sportpark “De Contreie” dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Vliegregels

 1. Leden met een KNVvL brevet mogen op het terrein zelfstandig modelvliegen met modellen waar ze het brevet voor hebben.
 2. Leden zonder KNVvL brevet mogen alleen vliegen onder persoonlijke begeleiding van een MVSO lid met instructeurs-bevoegdheid voor het type modelvliegtuig waarmee gevlogen wordt.
 3. Iedere gebruiker stelt tijdens het uitoefenen van de modelvliegsport op het veld van Modelvliegsport Oosterhout gevestigd op Sportpark “De Contreie” de veiligheid voorop. Het is de plicht van ieder MVSO-lid hierop toe te zien en anderen hierop aan te spreken, mocht dit noodzakelijk worden geacht.
 4. Een gebruiker vliegt alleen met een modelluchtvaartuig wanneer hij ervan overtuigd is dat de technische toestand hiervan een veilige vluchtuitvoering mogelijk maakt.
 5. Wanneer gebruikers twijfelen aan de veiligheid van een modelluchtvaartuig van een andere gebruiker, maken zij dit kenbaar aan die andere gebruiker en dient overeenstemming te worden bereikt over de technische toestand voordat er met dat model gevlogen wordt. Meningsverschillen worden voorgelegd bij het bestuur.
 6. Iedere opzettelijke handeling van een vlieger, die het goed en/of veilig vluchtverloop van het eigen modelluchtvaartuig of dat van zijn medegebruikers in gevaar brengt, is in strijd met veilig modelvliegen en kan derhalve worden geschorst.
 7. Ieder modelluchtvaartuig dat vanaf het terrein van Modelvliegsport Oosterhout gevestigd op Sportpark “De Contreie” het luchtruim kiest zal voorzien moeten zijn van het geregistreerde persoonlijk exploitantnummer. Dit ontvangt iedereen persoonlijk van de RDW.
 8. Iedere gebruiker houdt zijn modelluchtvaartuig, tijdens de vlucht, op veilige afstand van toeschouwers en andere gebruikers.
 9. Toeschouwers staan alleen op de toegestane of aangewezen plaats op het veld en worden erop aangesproken als ze zich op een niet toegestane plaats bevinden.
 10. Gebruikers van modelluchtvaartuigen dienen zich te houden aan het document MVSO-vlieginstructies, Regeling Modelvliegen en Basis Veiligheidsreglement van de KNVvL.
 11. Het aantal modelluchtvaartuigen binnen het circuitgebied bedraagt ten hoogste 5. Bij meer dan 5 modelluchtvaartuigen wordt in blokken gevlogen, waarvan het eerste half uur rotary-wing en het tweede half uur fixed-wing. Het eerst blok begint altijd bij het hele uur.
 12. Gastvliegers mogen incidenteel gebruik maken van het terrein, mits hun gastheer lid is van MVSO en beiden in bezit zijn van een club- of KNVvL brevet. De gastheer is verplicht tijdens het vliegen aanwezig te zijn en is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn gastvlieger. Het bestuur dient hiervan vooraf in kennis gesteld te zijn. De gastheer draagt zorg voor de handhaving van het huishoudelijk reglement.
 13. Indien het modelluchtvaartuig een ongecontroleerde landing maakt, dienen alle vliegactiviteiten gestaakt te worden totdat het betrokken modelluchtvaartuig geborgen is.
 14. Indien er op het vliegterrein onderhoudswerkzaamheden plaats vinden, mag er niet gevlogen worden.
 15. Indien er op het naast gelegen veld activiteit is in de vorm van een KNVB-wedstrijd mag er niet gevlogen worden. Bij andere wedstijden kan er op de achterste helft van het veld gevlogen en geland worden met elektro aangedreven toestellen door gebrevetteerde piloten. Bij trainingen mag er wel gevlogen worden, ook met brandstof. Echter on-gebrevetteerde piloten altijd onder begeleiding van een instructeur. Men dient dan te allen tijde het naast gelegen veld te vermijden.
 16. Iedere actieve modelluchtvaartuig-gebruiker op het terrein is te allen tijde verplicht om op verzoek van handhaving zijn KNVvL documenten te kunnen tonen.
 17. Eenieder is verplicht het vliegterrein en omgeving bij vertrek netjes en ordelijk achter te laten.
 18. Alle modelluchtvaartuigen moeten bestuurd worden door een zender voorzien van 2.4ghz. Het gebruik van 35mhz is niet toegestaan.
 19. Om teleurstelling te voorkomen raden wij aan om eerst het activiteiten schema van VVO te raadplegen via www.vvoosterhout.nl

Opleidingen en Brevetten

 1. Het bestuur heeft instructeurs aangesteld om de volgende activiteiten uit te voeren:
  + Leerlingen op te leiden voor hun brevet.
  + De luchtvaartuigmodellen van de leerlingen te beoordelen op veiligheid en brevetexamens af te nemen.
  + Waar nodig zal de instructeur de leerling wijzen op de regels uit document MVSO-vlieginstructies, Regeling Modelvliegen en Basis Veiligheidsreglement van de KNVvL.
 2. Nieuwe leden dienen zich o.l.v. een instructeur te bekwamen in het modelvliegen. Het doel is om binnen 1 jaar het KNVvL-brevet te halen.
 3. Het staat de instructeur en de leerling vrij om onderling afspraken te maken.
 4. Om het modelvliegbrevet te verkrijgen moet een proef van bekwaamheid worden afgelegd: de brevetvlucht wordt getoetst volgens reglement KNVvL.
 5. Een brevetvlucht is geldig indien de bestuurder van het modelluchtvaartuig de voorgeschreven vliegfiguren goed uitvoert naar het oordeel van de examinatoren.
 6. De voorgeschreven vliegfiguren moeten in 2 aparte vluchten gevlogen worden. Een vliegfiguur dat door een van de examinatoren als onvoldoende beoordeeld wordt mag eenmalig overgevlogen worden. Dit kan alleen in overleg met de examinatoren.
 7. Indien de leerling slaagt, zal deze vanaf dat moment als gebrevetteerd modelvlieger beschouwd worden. Het brevet zal door het bestuur van MVSO namens de KNVvL worden uitgereikt.
 8. De instructeurs en examinatoren worden aangesteld door het bestuur van MVSO.

Contributie Modelvliegsport Oosterhout

Sinds augustus 2015 is Modelvliegsport Oosterhout (MVSO) actief op sportpark de Contreie en sinds 1 januari 2016 zijn wij een officieel ingeschreven modevliegvereniging bij de KNVvL.

Modelvliegsport Oosterhout is een vereniging waar liefhebbers van het klassieke modelvliegen met radiografisch bestuurde vliegtuigen en helikopters, alsmede dronevliegers welkom zijn. Wij ondersteunen onze leden met het bouwen van vliegtuigen en het vliegen.

Kom snel eens kijken en laat je voorlichten wat er allemaal mogelijk is met deze prachtige hobby die, zelfs in de winter maar dan binnen, beoefend kan worden. 


VCO: Veiligheids Centrum Oosterhout
May Fair Ruitersport
Droneshop.nl

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑